Beroepscode

Beroepscode NIP
Psychologen die lid zijn van het NIP moeten zich houden aan deze beroepscode. De hele beroepscode, en ook toelichting hierop, is te lezen op www.psynip.nl.

De beroepscode is gebaseerd op de volgende vier basisprincipes: de psycholoog moet zich integer, respectvol, deskundig en verantwoordelijk gedragen. In de beroepscode staan richtlijnen en gedragsregels die zijn afgeleid van deze basisprincipes. Een psycholoog die lid is van het NIP moet zich aan deze regels houden. Door toepassing van de Beroepscode is het voor de cliënt en de psycholoog duidelijk wat ze wel en niet kunnen verwachten. Rechten en plichten over de behandeling, onderzoek, het dossier en andere zaken staan uitgebreid vastgelegd, met als doel dat de cliënt beschermd is tegen mogelijk onzorgvuldig handelen van een psycholoog.

Onderwerpen uit de Beroepscode waarmee je te maken kunt krijgen:

 • De psycholoog is verplicht tot geheimhouding. Alle gegevens over de cliënt moeten vertrouwelijk worden behandeld.
 • Als je cliënt bent bij een psycholoog, dan bewaart de psycholoog gegevens over u in een dossier. De cliënt heeft het recht het eigen dossier in te zien. In de gezondheidszorg is de psycholoog wettelijk verplicht om het dossier 20 jaar lang te bewaren. De psycholoog vernietigt het dossier als de cliënt daar schriftelijk om vraagt.
 • De psycholoog mag in het algemeen alleen gegevens uit het dossier doorgeven aan anderen als de cliënt daarvoor van te voren schriftelijk toestemming heeft gegeven. Voor het doorgeven van gegevens aan bijvoorbeeld de huisarts is toestemming van de cliënt nodig. Gaat het echter om het doorgeven van gegevens binnen een team van behandelaars dan is daarvoor geen afzonderlijke toestemming van de cliënt nodig.
 • Klachtenregeling

  Waar mensen met elkaar werken, kunnen misverstanden ontstaan of fouten worden gemaakt. Ondanks ons streven naar zeer goede kwaliteit en dienstverlening, kan er ook bij ons iets verkeerd gaan. Misschien ben je het met bepaalde zaken niet eens of bent je ontevreden bv. over de hulp die je krijgt, de bejegening door een van de medewerkers of over de rekening. Wij zien klachten als mogelijkheid om onze zorg te verbeteren. Dus heb je vragen of klachten, laat het dan weten! Wij zullen ons best doen om aan een oplossing te werken.

  Klachtenregeling NIP
  Le Grand Advies is aangesloten bij het NIP, beroepsvereniging van psychologen. Door onze uitgebreide ervaring en scholing mogen wij van de beroepsvereniging NIP de titel Psycholoog NIP voeren. Ben je van mening dat de psycholoog zich niet aan de beroepscode heeft gehouden? Dan kun je een klacht tegen de psycholoog indienen bij het College van Toezicht. Het College van Toezicht neemt klachten in behandeling over psychologen die lid zijn van het NIP. De klacht moet gaan over het beroepsmatig handelen van de psycholoog (zie Beroepscode). Meer informatie over de procedure is te vinden op psynip.nl.

  Welke klachten komen niet in aanmerking?

 • Klachten over het gedrag van de psycholoog in de privésfeer.
 • Claims over financiële schade als gevolg van het handelen van de psycholoog.
 • Verzoeken tot herziening van een psychologisch rapport.
 • Klachten over gebeurtenissen die langer dan zeven jaar geleden hebben plaatsgevonden (artikel 2.1.4 RvT).
 • Gelijkluidende klachten die door dezelfde klagers tevens zijn ingediend bij een andere tuchtrechtelijke instantie kunnen niet in behandeling worden genomen. Dit ter beoordeling van het College van Toezicht.
 • AVG/Privacybeleid

  Privacyverklaring
  Le Grand Advies hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens. Daarom deze privacyverklaring.

  Je dossier
  De wet verplicht psychologen om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede begeleiding te kunnen bieden. De wet verplicht ons om de dossiers vijftien jaar te bewaren.

  Je rechten
  Je hebt als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in jouw dossier is opgenomen. Mocht je in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kun je ons vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Ben je het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt je ons verzoeken een eigen verklaring aan het dossier toe te voegen. Ook heb je het recht ons te verzoeken om vernietiging van (delen uit) het dossier. Voor alle rechten geldt dat wij in principe in gaan op je verzoek. Alleen als wij menen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van een partner of kinderen, worden geschaad, kunnen wij het verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.

  Geheimhouding
  Wij hebben als psychologen een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij alleen met uitdrukkelijke toestemming met anderen over jou of je kind spreken. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder je toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoeken wij als regel eerst contact met jou om deze informatieverstrekking met je te bespreken.

  Rechten van jou en je kinderen
  Is een kind nog geen twaalf jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn rechten uit. Is een kind al wel twaalf maar nog geen zestien jaar oud, dan kunnen het kind en zijn gezaghebbende ouders beiden zijn rechten uitoefenen. Vanaf zestien jaar oefent een kind zijn rechten zelfstandig uit. Is een kind door een verstandelijke beperking, een psychische stoornis of om een andere reden niet in staat om zijn rechten uit te oefenen, of de gevolgen daarvan te overzien, dan oefenen zijn gezaghebbende ouders zijn rechten namens hem uit. Gaat het om een volwassene die door een beperking of stoornis zijn rechten niet kan uitoefenen, dan kan de mentor of de curator dat namens de cliënt doen. Is een dergelijke door de rechter benoemde vertegenwoordiger er niet, dan oefenen de echtgenoot/partner, ouder(s), broers of zussen of een meerderjarig kind van de cliënt de rechten van de cliënt uit.

  Mocht je een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen en zullen wij proberen hier samen uit te komen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

  PRIVACYSTATEMENT

  Le Grand Advies
  Rotterdamseweg 64
  2628 AN Delft
  Tel. 015-3613777
  www.legrandadvies.nl
  email: info@legrandadvies.nl
  Psycholoog NIP

  Meldcode Huiselijk Geweld

  Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

  De wet ‘Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling‘ bepaalt dat organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren in verschillende sectoren, waaronder gezondheidszorg en onderwijs, een meldcode moeten hebben en het gebruik hiervan moeten bevorderen.

  De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of er voldoende hulp kan worden ingezet en of er een melding gedaan moet worden bij Veilig Thuis.

  De stappen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling:

  1. Breng signalen in kaart. De kindcheck is onderdeel van deze stap.
  2. Overleg met een collega. Raadpleeg eventueel Veilig Thuis: het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling.
  3. Ga in gesprek met de betrokkene(n).
  4. Weeg het huiselijk geweld of de kindermishandeling. Neem bij twijfel altijd contact op met Veilig Thuis.
  5. Neem een beslissing. Is melden noodzakelijk? Of is hulp verlenen of organiseren (ook) mogelijk?
  De Kindcheck

  De Kindcheck is onderdeel van stap 1 van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De kindcheck is aan de orde wanneer een volwassen of adolescente cliënt problemen heeft die schade kunnen veroorzaken bij minderjarige kinderen. Het kan hierbij gaan om volwassen cliënten met (ernstige) psychische problemen, drugs- of alcoholverslaving of een gewelddadige partner. Bij adolescente cliënten met dergelijke problemen wordt nagegaan of zij minderjarige broers of zussen hebben met wie zij in een huis wonen.

  Voor meer informatie zie rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode