Algemene voorwaarden
Betalingsvoorwaarden
 1. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van het tijdstip van opdracht. Indien zich nadien prijsverhogingen voordoen, behoudt Le Grand Advies zich het recht voor om het prijsverschil aan de opdrachtgever door te berekenen.
 2. De opdrachtgever is verplicht het op de overeenkomst vermelde maandtarief te voldoen. Aan het einde van elke maand zal de opdrachtgever hiervoor een nota toegestuurd krijgen.
 3. Bezwaar dient binnen 8 dagen na ontvangst van de nota te worden aangetekend. Dit schort de betalingsverplichting echter niet op.
 4. Bij het uitstaan van een vordering, langer dan één maand, wordt deze verhoogd met een rente van 10 %.
 5. Indien Le Grand Advies ter incasso van de vordering kosten moet maken, dan zal zij deze kosten bij de opdrachtgever in rekening brengen.
 6. Bij de studiebegeleiding voor scholieren is er sprake van een maandbedrag, gebaseerd op een schooljaar van 38 weken. Betaling is verschuldigd ongeacht het aantal in de maand vallende lesdagen. Afwezigheid van de leerling, door welke oorzaak dan ook, houdt niet in, dat er geen verplichting is tot betaling.
 7. Afmelden dient door de ouder/ verzorger te geschieden en niet door de zoon of dochter. Afmelden kan schriftelijk via de mail, telefonisch of via WhatsApp.
 8. Intakegesprek en andere gesprekken met ouders en leerling zijn bij de begeleiding inbegrepen. Gesprekken en brieven naar derden worden wel extra in rekening gebracht.

Inschrijving en beëindiging
 1. Inschrijving geschiedt door de opdrachtgever.
 2. Bij deze overeenkomst hoort een exemplaar van de “betalings- en studielesvoorwaarden”. Deze worden door beiden ondertekend.
 3. Het schooljaar loopt van eind augustus tot juli. De grote zomervakantie valt buiten de betalingsvoorwaarden. Op alle andere dagen is lesgeld verschuldigd.
 4. Gedurende de periode, dat de leerling is ingeschreven, dient hij/ zij op de afgesproken tijden te verschijnen met alle benodigde studiematerialen. Niet verschijnen betekent niet dat er geen lesgeld verschuldigd is.
 5. De leerling is zelf niet gemachtigd de overeenkomst te beëindigen of te wijzigen, indien hij/zij niet zelf de opdrachtgever is.
 6. Het opzeggen of wijzigen kan alleen per kalendermaand. Opzeggen dient schriftelijk te worden gedaan.

Studielesvoorwaarden
 1. Le Grand Advies dient de overeenkomst naar beste vermogen na te komen.
 2. De leerling krijgt deskundige begeleiding bij zijn/haar leer- en groeiproces.
 3. Le Grand Advies verplicht zich alle in haar bezit zijnde gegevens vertrouwelijk te behandelen.
 4. Le Grand Advies kan de leerling, noch zijn/ haar goederen voor, tijdens of na de studielessen verzekeren.
Beroepsvereniging NIP:
Le Grand Advies is aangesloten bij het NIP, beroepsvereniging van psychologen. Door onze uitgebreide ervaring en scholing mogen wij van de beroepsvereniging NIP de titel Psycholoog NIP voeren.