Algemene voorwaarden
Betalingsvoorwaarden
 1. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van het tijdstip van opdracht. Indien zich nadien prijsverhogingen voordoen, behoudt Le Grand Advies zich het recht voor om het prijsverschil aan de opdrachtgever door te berekenen.
 2. De opdrachtgever is verplicht het op de overeenkomst vermelde lesgeld te voldoen. Aan het einde van elke maand zal de opdrachtgever hiervoor een nota toegestuurd krijgen.
 3. Bezwaar dient binnen 8 dagen na ontvangst van de nota te worden aangetekend. Dit schort de betalingsverplichting echter niet op.
 4. Bij het uitstaan van een vordering, langer dan één maand, wordt deze verhoogd met een rente van 10 %.
 5. Indien Le Grand Advies ter incasso van de vordering kosten moet maken, dan zal zij deze kosten bij de opdrachtgever in rekening brengen.
 6. Op de overeenkomst is er sprake van een maandbedrag, gebaseerd op een schooljaar van 38 weken. Betaling is verschuldigd ongeacht het aantal in de maand vallende lesdagen. Afwezigheid van de leerling, door welke oorzaak dan ook, houdt niet in, dat er geen verplichting is tot betaling.
 7. Afmelden dient door de ouder/ verzorger te geschieden en niet door de zoon of dochter. Afmelden kan schriftelijk, via de mail of telefonisch.
 8. Intakegesprek en andere gesprekken met ouders en leerling zijn bij de begeleiding inbegrepen. Gesprekken en brieven naar derden worden wel extra in rekening gebracht.

Inschrijving en beëindiging
 1. Inschrijving geschiedt door de opdrachtgever.
 2. Bij deze overeenkomst hoort een exemplaar van de “betalings- en studielesvoorwaarden”. Deze worden door beiden ondertekend.
 3. Het schooljaar loopt van eind augustus tot juli. De grote zomervakantie valt buiten de betalingsvoorwaarden. Op alle andere dagen is lesgeld verschuldigd.
 4. Gedurende de periode, dat de leerling is ingeschreven, dient hij/ zij op de afgesproken tijden te verschijnen met alle benodigde studiematerialen. Niet verschijnen betekent niet dat er geen lesgeld verschuldigd is.
 5. De leerling is zelf niet gemachtigd de overeenkomst te beëindigen of te wijzigen, indien hij/zij niet zelf de opdrachtgever is.
 6. Het opzeggen of wijzigen kan alleen per kalendermaand. Opzeggen dient schriftelijk te worden gedaan.

Studielesvoorwaarden
 1. Le Grand Advies dient de overeenkomst naar beste vermogen na te komen.
 2. De leerling krijgt deskundige begeleiding bij zijn/haar leer- en groeiproces.
 3. Leerlingen die vijf dagen in de groep zitten, krijgen regelmatig een rapportage mee over de vorderingen in studeren en studiegedrag.
 4. Le Grand Advies verplicht zich alle in haar bezit zijnde gegevens vertrouwelijk te behandelen.
 5. Le Grand Advies kan de leerling, noch zijn/ haar goederen voor, tijdens of na de studielessen verzekeren.
Beroepsvereniging NIP:
Le Grand Advies is aangesloten bij het NIP, beroepsvereniging van psychologen. Door onze uitgebreide ervaring en scholing mogen wij van de beroepsvereniging NIP de titel Psycholoog NIP voeren.
Meldcode
Elk kind heeft recht om op te groeien in een opvoedingssituatie waarin de ouders een bron van veiligheid en zorg zijn en waar de rechten van het kind gewaarborgd zijn. De gevolgen van kindermishandeling zijn ernstig, complex, divers en langdurig. Het is daarom van belang om in een zo vroeg mogelijk stadium kindermishandeling te signaleren en aan te pakken.

De Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling verplicht organisaties en zelfstandige beroepskrachten sinds 1 juli 2013 om een meldcode vast te stellen en het gebruik daarvan te bevorderen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. De mensen van Le Grand Advies zullen in situaties waarbij vermoedens van kindermishandeling bestaan, de door kindinpraktijk vastgestelde Meldcode Kindermishandeling volgen.

In het kort houdt dit in dat wij:
 • Signalen in kaart brengen.
 • Overleggen met een collega en eventueel het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling of Steunpunt Huiselijk Geweld raadplegen voor advies.
 • In gesprek gaan met ouders en betrokkenen.
 • De ernst van de kindermishandeling of het huiselijk geweld inschatten.
 • Beslissen over hulp inschakelen of melden bij Advies- en Meldpunt Kindermishandeling of Steunpunt Huiselijk Geweld.


 • Doel van de Meldcode is om hiermee geweld te kunnen voorkomen of zo spoedig mogelijk te stoppen.